W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa i uniknięcia zakażenia wirusem SARS-CoV2 zwanym koronawirusem wywołującym COVID-19 zobowiązuje się wszystkich pracowników i studentów do przestrzegania zasad postępowania podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisów wewnętrznych Uniwersytetu Śląskiego.

Wewnętrzny system informowania o poziomie zabezpieczeń w związku z covid-19

ZASADY DLA NAUCZYCIELI, TRENERÓW I INSTRUKTORÓW

Wejścia i wyjścia studentów na obiekty sportowe:

Ul. BANKOWA 12, WEJŚCIE: Wejście główne, wyjście 113

Ul. ŻYTNIA 12, WEJŚCIE: wejście główne, wyjście boczne przy hali, N wypuszcza studentów

Reszta obiektów wejście i wyjście bez zmian.

 1. Unikanie zgromadzeń i zachowanie bezpiecznej odległości między osobami (min. 1,5m).
 2. Obowiązkowe zasłaniania ust i nosa w budynkach Uniwersytetu Śląskiego (dopuszcza się  zdjęcie osłony ust i nosa podczas zajęć na sali gimnastycznej).
 3. Należy dbać o należyte wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję używanego sprzętu (biurka, telefony, sprzęt sportowy itp.) oraz dezynfekcję rąk.
 4. W przerwie, w godzinach 13.00-13.45 powinna odbywać się dezynfekcja szatni i sal gimnastycznych przez obsługę obiektu.
 5. Udział w zajęciach mogą brać jedynie PRACOWNICY, którzy nie wykazują objawów chorobowych i nie mieli kontaktu z osobą aktualnie zakażoną lub przebywającą na kwarantannie.
 6. Przed zajęciami teoretycznymi I praktycznymi nauczyciel zobowiązany jest do otwarcia sali dydaktycznej/szatni na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 7. Na pierwszych zajęciach nauczyciel zobowiązany jest poinformować studentów o szczegółowych zasadach odbywania zajęć w sytuacji zagrożenia epidemicznego.
 8. Nauczyciel kontroluje stosowanie się studentów do zaleceń COVID-19.
 9. Nauczyciel weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach lub wydarzeniach sportowych.
 10. Ćwiczenia wymagające kontaktów bezpośrednich studentów należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Studenci powinni ćwiczyć w tych samych parach/zespołach.
 11. Ograniczenie kontaktu pomiędzy zmieniającymi się grupami użytkowników.
 12. Konsultacje ze studentami powinny odbywać się zdalnie (poprzez kontakt telefoniczny, e-mail, platformy internetowe).
 13. Za dezynfekcję sprzętu używanego podczas zajęć odpowiada osoba używająca.
 14. Za wywietrzenie pomieszczeń po zajęciach odpowiedzialni są nauczyciele.
 15. W razie podejrzenia infekcji COVID-19 studenta lub nauczyciela należy niezwłocznie zastosować izolację.

ZASADY DLA STUDENTÓW

Prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 1. Unikanie zgromadzeń i zachowanie bezpiecznej odległości między osobami (min. 1,5m).
 2. Stosowanie środków ochrony indywidualnej (maseczki/przyłbice) i dbanie o stan higieny osobistej.
 3. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściach do budynków oraz przed zajęciami.
 4. Obowiązkowe zasłaniania ust i nosa w budynkach Uniwersytetu Śląskiego (dopuszcza się  zdjęcie osłony ust i nosa podczas zajęć na sali gimnastycznej).
 5. Udział w zajęciach mogą brać jedynie studenci, którzy nie wykazują objawów chorobowych i nie mieli kontaktu z osobą aktualnie zakażoną lub przebywającą na kwarantannie.
 6. Na zajęcia teoretyczne i praktyczne do sali dydaktycznej/ szatni studenci przychodzą nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 7. Korzystanie z szatni, natrysków należy ograniczyć do niezbędnego minimum, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa COVID-19.
 8. W trakcie zajęć na salach ćwiczeń i obiektach sportowych nie jest wymagane noszenie osłony ust i nosa.
 9. Ćwiczenia wymagające kontaktu bezpośredniego należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Studenci powinni ćwiczyć w tych samych parach/zespołach.
 10. Po zajęciach grupa opuszcza budynek wyjściami zgodnie z instruktarzem prowadzącego zajęcia.
 11. Pogorszenie stanu zdrowia w trakcie zajęć, mogące wskazywać na objawy COVID-19 należy zgłosić nauczycielowi.

Zalecenia COVID-19

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

Na skróty:

- Zasady Zaliczenia WF

- Rejestracja na zajęcia

- Odrabianie WF

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; B 1.10;

tel.: 32 359 16 45

e-mail: cwfis@us.edu.pl

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Media Społecznościowe