Media Społecznościowe

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; B 1.10;

tel.: 32 359 16 45

e-mail: cwfis@us.edu.pl

- Zasady Zaliczenia WF

- Rejestracja na zajęcia

- Odrabianie WF

Na skróty:

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Zasady zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne

§ 1

Warunki ogólne

 1. Zajęcia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne są obowiązkowe na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiach jednolitych w ilości 60 godz. (dwa semestry).
 2. Zajęcia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne są zaliczane do grupy ćwiczeń obligatoryjnych  i kończą się wpisem do indeksu ZAL (zaliczenie).
 3. Zajęcia prowadzone są w różnorodnych dyscyplinach. Student ma prawo wybrać dyscyplinę, która go interesuje.
 4. Zajęcia z Wychowania Fizycznego realizowane są przez Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego a także prowadzone są zajęcia równoważne zajęciom WF przez AZS Uniwersytetu Śląskiego (szczegóły i warunki uczestnictwa na stronie www.azs.us.edu.pl)

 

§ 2

Zasady zaliczenia zajęć z Wychowania Fizycznego

 1. Podstawą uzyskania zaliczenia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne jest:
  1. Frekwencja na zajęciach
  2. Aktywny udział w ćwiczeniach
 2. Zaliczenie / wpis do indeksu, student otrzymuje na ostatnich zajęciach w semestrze. W przypadku przedłużenia okresu zaliczenia nauczyciel decyduje o formie odrobienia zajęć.
 3. Studenci, którzy w ostatnich 4 latach uczestniczyli w zajęciach wychowania fizycznego na wyższej uczelni mogą uzyskać przepisanie zaliczenia jeśli otrzymali zaliczenia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne.

 

§ 3

Zasady zaliczenia zajęć teoretycznych z Wychowania Fizycznego

 1. Podstawą uzyskania zaliczenia z zajęć teoretycznych z Wychowania Fizycznego jest:
  1. Frekwencja na zajęciach
  2. Aktywny udział w ćwiczeniach
 2. W zależności od rodzaju zajęć teoretycznych, wykładowca ma prawo do określenia dodatkowych warunków zaliczenia przedmiotu:
  1. Prezentacja multimedialna
  2. Sprawdzian wiedzy z zakresu danego przedmiotu
  3. inne

 

§ 4

Odrabianie nieobecności na zajęciach

 1. Każdy student ma prawo do 2-ch (słownie: dwóch) nieobecności na zajęciach. Każda nieobecność powyżej 2-ch (słownie: dwóch) zajęć,  musi zostać odrobiona aktywnym uczestnictwem w zajęciach Wychowania Fizycznego.
 2. O przyjęciu studentów w celu odrobienia zajęć, decyduje prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić studentowi uczestnictwa w swoich zajęciach bez podawania przyczyny.
 3. Tego samego dnia można uczestniczyć tylko i wyłącznie w 1-ch (słownie: jednych) zajęciach Wychowania Fizycznego.
 4. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach, aktywnie kibicując na meczach drużyny futsal ekstraklasy AZS Uniwersytet Śląski. Informacja o terminach meczy, na których można odrabiać nieobecność na zajęciach znajduje się na stronie www.cwfis.us.edu.pl
 5. Nie ma możliwości odrabiania nieobecności na zajęciach w trakcie trwania dyżurów pracowników CWFiS.

 

§ 5

Obowiązujący strój sportowy

1. Na zajęciach wychowania fizycznego odbywających się na salach gimnastycznych obowiązuje następujący stój sportowy:

- obuwie zmienne, koszulka sportowa, spodenki lub spodnie sportowe.

2. Na zajęciach wychowania fizycznego odbywających się na sali gimnastycznej „Sala Mała – Sala 102” obowiązuje następujący stój sportowy:

- Skarpety zmienne – student ćwiczy BEZ obuwia sportowego, koszulka sportowa, spodenki lub spodnie sportowe.

3. Na zajęciach wychowania fizycznego odbywających się na zewnątrz obowiązuje strój sportowy odpowiedni do zaistniałych warunków atmosferycznych.

4. Na zajęciach wychowania fizycznego odbywających się na basenie  obowiązuje następujący stój sportowy:

- jednoczęściowy stój pływacki, czepek, klapki, ręcznik.

 

§ 6

Zwolnienia lekarskie

 1. Zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr udzielane jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego na stosownym druku.
 2. Druk zwolnienia z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr jest do pobrania w sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego pok. 109 lub na stronie www.cwfis.us.edu.pl
 3. Osoby posiadające zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr zobowiązane są do wyboru zajęć teoretycznych pozwalających na uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Lista oraz harmonogram zajęć teoretycznych dostępna jest w systemie USOS oraz na stronie internetowej www.cwfis.us.edu.pl
 4. Terminowe zwolnienie lekarskie (spowodowane np. chorobą, powyżej 2ch nieobecności o których mowa w niniejszym regulaminie), musi zostać odrobione zgodnie z § 4
 5. Student, u którego w trakcie trwania semestru doszło do:
  1. nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego,
  2. nagłego pogorszenia się stanu zdrowia uniemożliwiającego dalsze aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego,
  3. innego nie wymienionego wyżej powodu uniemożliwiającego dalsze aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego

zobligowany jest do przepisania się na zajęcia teoretyczne z Wychowania Fizycznego o których mowa w § 6 pkt. 3 po wcześniejszym uzgodnieniu tego z prowadzącym zajęcia.

 

§ 7

Przypadki indywidualne

Indywidualne sprawy, przypadki studentów dotyczące zaliczenia zajęć z Wychowania Fizycznego a nie uregulowane  w „Warunkach Zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” rozstrzyga Dyrektor CWFiS lub działający z jego upoważnienia Z-ca Dyrektora CWFiS ds. Dydaktycznych.