§ 1

Warunki ogólne

 1. Zajęcia z Wychowania Fizycznego realizowane są przez Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Realizacja zajęć wychowania fizycznego może odbywać się na zajęciach równoważnych sekcji sportowych prowadzonych przez AZS Uniwesytetu Śląskiego (www.azsus.pl). Udział w zajęciach sekcji AZS odbywa się tylko i wyłącznie na zasadach obowiązujących członków AZS Uniwestytetu Śląskiego.
 3. Zajęcia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne są obowiązkowe na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiach jednolitych na pierwszym i drugim semestrze studiów w liczbie 30h na semestr.
 4. Zajęcia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne są zaliczane do grupy ćwiczeń obligatoryjnych  i kończą się wpisem do indeksu ZAL (zaliczenie).
 5. Student ma obowiązek zarejestrować się na zajęcia wychowania fizycznego w pierwszym tygodniu każdego semestru za pomocą rejestracji w systemie USOSWEB.
 6. Zajęcia prowadzone są w różnorodnych dyscyplinach. Student ma prawo wybrać dyscyplinę, która go interesuje.

 

§ 2

Zasady zaliczenia zajęć z Wychowania Fizycznego

 1. Podstawą uzyskania zaliczenia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne jest:
  1. Rejestracja na zajęciach (§ 1, pkt. 5)
  2. Frekwencja na zajęciach
  3. Aktywny udział w ćwiczeniach
 2. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie z przedmiotu wychowanie fizyczne na wyższej uczelni mogą uzyskać przepisanie zaliczenia. Warunkiem przepisania zaliczenia jest rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w pierwszym tygodniu każdego semestru za pomocą rejestracji w systemie USOSWEB (§ 1, pkt. 5).

 

§ 3

Odrabianie nieobecności na zajęciach

 1. Każdy student ma prawo do 2-ch (słownie: dwóch) nieobecności na zajęciach. Każda nieobecność powyżej 2-ch (słownie: dwóch) zajęć,  musi zostać odrobiona aktywnym uczestnictwem w zajęciach Wychowania Fizycznego.
 2. Prowadzący zajęcia może uwzględnić dodatkową nieobecność wynikającą z toku studiów.
 3. O przyjęciu studentów w celu odrobienia zajęć, decyduje prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić studentowi uczestnictwa w swoich zajęciach bez podawania przyczyny.
 4. Tego samego dnia można uczestniczyć tylko i wyłącznie w 1-ch (słownie: jednych) zajęciach Wychowania Fizycznego.
 5. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach, aktywnie kibicując na meczach drużyn ligowych AZS Uniwersytetu Śląskiego: futsal ekstraklasy oraz  1 ligi badmintona. Informacja o terminach meczów, na których można odrabiać nieobecność na zajęciach znajduje się na stronie www.cwfis.us.edu.pl lub azsus.pl 

 

§ 4

Obowiązujący strój sportowy

1. Na zajęciach wychowania fizycznego odbywających się na salach gimnastycznych obowiązuje następujący stój sportowy:

- obuwie zmienne, koszulka sportowa, spodenki lub spodnie sportowe.

2. Na zajęciach wychowania fizycznego odbywających się na sali gimnastycznej B1.1 obowiązuje następujący stój sportowy:

- Skarpety zmienne – student ćwiczy BEZ obuwia sportowego, koszulka sportowa, spodenki lub spodnie sportowe.

3. Na zajęciach wychowania fizycznego odbywających się na zewnątrz obowiązuje strój sportowy odpowiedni do zaistniałych warunków atmosferycznych.

4. Na zajęciach wychowania fizycznego odbywających się na basenie  obowiązuje następujący stój sportowy:

- jednoczęściowy stój pływacki, czepek, klapki, ręcznik.

 

§ 5

Zwolnienia lekarskie

 1. Zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr udzielane jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego na stosownym druku przez lekarza specjalistę.
 2. Druk zwolnienia z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr jest do pobrania w sekretariacie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego pok. B1.11 lub na TUTAJ
 3. Osoby posiadające zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr zobowiązane są do wyboru zajęć:
  • Adaptowanej Aktywności Fizycznej
  • Pierwszej pomocy
  • Szachów
  • Brydża sportowego
   pozwalających na uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Lista oraz harmonogram zajęć dostępny jest w systemie USOS oraz na stronie internetowej www.cwfis.us.edu.pl
 4. Terminowe zwolnienie lekarskie (spowodowane np. chorobą, powyżej 2-ch nieobecności o których mowa w niniejszym regulaminie), musi zostać odrobione zgodnie z § 3
 5. Student, u którego w trakcie trwania semestru doszło do:
  1. nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego,
  2. nagłego pogorszenia się stanu zdrowia uniemożliwiającego dalsze aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego,
  3. innego nie wymienionego wyżej powodu uniemożliwiającego dalsze aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego

zobligowany jest do przepisania się na zajęcia Adaptowanej Aktywności Fizycznej o której mowa w § 5 pkt. 3 po wcześniejszym uzgodnieniu tego z prowadzącym zajęcia.

 

§ 7

Przypadki indywidualne

Indywidualne sprawy, przypadki studentów dotyczące zaliczenia zajęć z Wychowania Fizycznego a nie uregulowane  w „Warunkach Zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” rozstrzyga Dyrektor CWFiS lub działający z jego upoważnienia Z-ca Dyrektora CWFiS ds. Dydaktycznych.

 

Zasady zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

Na skróty:

- Zasady Zaliczenia WF

- Rejestracja na zajęcia

- Odrabianie WF

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; B 1.10;

tel.: 32 359 16 45

e-mail: cwfis@us.edu.pl

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Media Społecznościowe