Zwolnienie lekarskie

§ 5

Zwolnienia lekarskie

 1. Zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr udzielane jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego na stosownym druku przez lekarza specjalistę.
 2. Druk zwolnienia z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr jest do pobrania w sekretariacie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego pok. B1.11 lub na TUTAJ
 3. Osoby posiadające zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr zobowiązane są do wyboru zajęć:
  • Adaptowanej Aktywności Fizycznej
  • Pierwszej pomocy
  • Szachów
  • Brydża sportowego
   pozwalających na uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Lista oraz harmonogram zajęć dostępny jest w systemie USOS oraz na stronie internetowej www.cwfis.us.edu.pl
 4. Terminowe zwolnienie lekarskie (spowodowane np. chorobą, powyżej 2-ch nieobecności o których mowa w niniejszym regulaminie), musi zostać odrobione zgodnie z § 3
 5. Student, u którego w trakcie trwania semestru doszło do:
  1. nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego,
  2. nagłego pogorszenia się stanu zdrowia uniemożliwiającego dalsze aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego,
  3. innego nie wymienionego wyżej powodu uniemożliwiającego dalsze aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego

zobligowany jest do przepisania się na zajęcia Adaptowanej Aktywności Fizycznej o której mowa w § 5 pkt. 3 po wcześniejszym uzgodnieniu tego z prowadzącym zajęcia.

 

 

 

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

Na skróty:

- Zasady Zaliczenia WF

- Rejestracja na zajęcia

- Odrabianie WF

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; B 1.10;

tel.: 32 359 16 45

e-mail: cwfis@us.edu.pl

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Media Społecznościowe