Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

§ 1

Warunki ogólne

 1. Zajęcia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne są obowiązkowe na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiach jednolitych w ilości 60 godz. (dwa semestry).
 2. Zajęcia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne są zaliczane do grupy ćwiczeń obligatoryjnych  i kończą się wpisem do indeksu ZAL (zaliczenie).
 3. Zajęcia prowadzone są w różnorodnych dyscyplinach. Student ma prawo wybrać dyscyplinę, która go interesuje.
 4. Zajęcia z Wychowania Fizycznego realizowane są przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego a także prowadzone są zajęcia równoważne zajęciom WF przez AZS Uniwersytetu Śląskiego (szczegóły i warunki uczestnictwa na stronie www.azs.us.edu.pl)

 

§ 2

Zasady zaliczenia zajęć z Wychowania Fizycznego

 1. Podstawą uzyskania zaliczenia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne jest:
  1. Frekwencja na zajęciach
  2. Aktywny udział w ćwiczeniach
 2. Zaliczenie / wpis do indeksu, student otrzymuje na ostatnich zajęciach w semestrze. W przypadku przedłużenia okresu zaliczenia nauczyciel decyduje o formie odrobienia zajęć.
 3. Studenci, którzy w ostatnich 4 latach uczestniczyli w zajęciach wychowania fizycznego na wyższej uczelni mogą uzyskać przepisanie zaliczenia jeśli otrzymali zaliczenia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne.

 

§ 3

Zasady zaliczenia zajęć teoretycznych z Wychowania Fizycznego

 1. Podstawą uzyskania zaliczenia z zajęć teoretycznych z Wychowania Fizycznego jest:
  1. Frekwencja na zajęciach
  2. Aktywny udział w ćwiczeniach
 2. W zależności od rodzaju zajęć teoretycznych, wykładowca ma prawo do określenia dodatkowych warunków zaliczenia przedmiotu:
  1. Prezentacja multimedialna
  2. Sprawdzian wiedzy z zakresu danego przedmiotu
  3. inne

 

§ 4

Odrabianie nieobecności na zajęciach

 1. Każdy student ma prawo do 2-ch (słownie: dwóch) nieobecności na zajęciach. Każda nieobecność powyżej 2-ch (słownie: dwóch) zajęć,  musi zostać odrobiona aktywnym uczestnictwem w zajęciach Wychowania Fizycznego.
 2. O przyjęciu studentów w celu odrobienia zajęć, decyduje prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić studentowi uczestnictwa w swoich zajęciach bez podawania przyczyny.
 3. Tego samego dnia można uczestniczyć tylko i wyłącznie w 1-ch (słownie: jednych) zajęciach Wychowania Fizycznego.
 4. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach, aktywnie kibicując na meczach drużyny futsal ekstraklasy AZS Uniwersytet Śląski. Informacja o terminach meczy, na których można odrabiać nieobecność na zajęciach znajduje się na stronie www.cwfis.us.edu.pl
 5. Istnieje możliwość odrabiania nieobecności na zajęciach w trakcie trwania dyżurów pracowników CWFiS w sesji zimowej i letniej ale tylko i wyłącznie w trakcie zajęć/dyżurów prowadzony przez pracowników CWFiS.

 

§ 5

Obowiązujący strój sportowy

1. Na zajęciach Wychowania Fizycznego odbywających się na salach gimnastycznych obowiązuje następujący stój sportowy:

- obuwie zmienne, koszulka sportowa, spodenki lub spodnie sportowe.

2. Na zajęciach Wychowania Fizycznego odbywających się na sali gimnastycznej „Sala Mała – Sala 102” obowiązuje następujący stój sportowy:

- Skarpety zmienne – student ćwiczy BEZ obuwia sportowego, koszulka sportowa, spodenki lub spodnie sportowe.

3. Na zajęciach Wychowania Fizycznego odbywających się na basenie  obowiązuje następujący stój sportowy:

- jednoczęściowy stój pływacki, czepek, klapki, ręcznik.

 

§ 6

Zwolnienia lekarskie

 1. Zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr udzielane jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego na stosownym druku.
 2. Druk zwolnienia z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr jest do pobrania w sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego pok. 109 lub na stronie www.cwfis.us.edu.pl
 3. Osoby posiadające zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr zobowiązane są do wyboru zajęć teoretycznych pozwalających na uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Lista oraz harmonogram zajęć teoretycznych dostępna jest w systemie USOS oraz na stronie internetowej www.cwfis.us.edu.pl
 4. Terminowe zwolnienie lekarskie (spowodowane np. chorobą, powyżej 2ch nieobecności o których mowa w niniejszym regulaminie, musi zostać odrobione zgodnie z §
 5. Student, u którego w trakcie trwania semestru doszło do:
  1. nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego,
  2. nagłego pogorszenia się stanu zdrowia uniemożliwiającego dalsze aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego,
  3. innego nie wymienionego wyżej powodu uniemożliwiającego dalsze aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego

zobligowany jest do przepisania się na zajęcia teoretyczne z Wychowania Fizycznego o których mowa w § 6 pkt. 3 po wcześniejszym uzgodnieniu tego z prowadzącym zajęcia.

 

§ 7

Przypadki indywidualne

Indywidualne sprawy, przypadki studentów dotyczące zaliczenia zajęć z Wychowania Fizycznego a nie uregulowane  w „Warunkach Zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” rozstrzyga Dyrektor CWFiS lub działający z jego upoważnienia Z-ca Kierownika CWFiS ds. Dydaktycznych.

 

Zasady zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne

Na skróty:

- Zasady Zaliczenia WF

- Rejestracja na zajęcia

- Odrabianie WF

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; B 1.10;

tel.: 32 359 16 45

e-mail: cwfis@us.edu.pl

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Media Społecznościowe